Sociální podnikání

Projekt “Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/3.2.05/04.0067
Číslo výzvy: 04
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.05
 
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
                                                                                        
Doba realizace: 1.8.2013-28.2.2015

 

O projektu:

Cílem projektu je vytvoření metodiky a pilotní ověření nového vzdělávacího programu směřujícího ke konkurenceschopnosti v oblasti sociálního podnikání a zaměřeného na praktické zkušenosti sociálních firem. Prostřednictvím realizace vzdělávacího programu chceme zvýšit zájem o tuto problematiku a motivovat k aktivnímu zapojení se do oblasti sociálního podnikání.

V rámci vzdělávacího programu budeme kombinovat různé metody práce. Účastníci absolvují teoretickou část programu - sedm jednodenních vzdělávacích modulů a jeden dvoudenní závěrečný vzdělávací modul. Obsahem teoretické části jsou přednášky s tématikou sociálního podnikání a sociální ekonomiky a vytvoření vlastního projektového záměru.  Praktickou součástí vzdělávacího programu je absolvování  7-mi hodinové stáže v sociálním podniku pod vedením odborných konzultantů. Účastníci obdrží vzdělávací materiály k jednotlivým modulům v tištěné podobě, absolvují závěrečný test. Vzdělávací program bude převeden do e-learningové podoby.

 

Časový harmonogram:

8/2013-1/2014       příprava metodiky, příprava vzdělávacích modulů, dojednávání spolupráce s lektory,
                               odbornými konzultanty, oslovení potencionálních účastníků
9/2014-12/2014     realizace vzdělávacích modulů
1/2015                    realizace stáží
11/2014-2/2015     převod vzdělávacích programů do e-learningové podoby
 
Evaluace vzdělávacího programu po celou dobu trvání projektu.

 

Účastníci vzdělávání:

Vzdělávací program mohou absolvovat zástupci neziskových organizací, soukromých organizací, samosprávy a veřejné a místní správy.
Účast ve vzdělávacím modulu je zdarma.
Zájemci o vzdělávání mohou kontaktovat koordinátora projektu (kontakt je uveden níže).

 

Vzdělávací moduly:

1)   Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie + současnost)
Časová dotace: 6h
Plán termínu konání: 16. září 2014
 
2)   Sociální podnikání jako součást životního prostředí
Časová dotace: 6h
Plán termínu konání: 30. září 2014
 
3)   Tvorba standardů v sociálním podnikání v ČR a současný stav legislativy
Časová dotace: 4h
Plán termínu konání: 4. listopadu 2014
 
4)   Sociální podnikání v Evropě
Časová dotace: 8h
Plán termínu konání: 14. října 2014
 
5)   Tvorba projektů sociálního podnikání
Časová dotace: 5h
Plán termínu konání: 11. listopadu 2014
 
6)   Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích
Časová dotace: 8h
Plán termínu konání: 25. listopadu 2014
 
7)   Praktikum tvorby podnikatelského záměru sociálního podniku
Časová dotace: 6h
Plán termínu konání: 5. prosince 2014
 
8)   Praktikum – marketingový plán (dvoudenní vzdělávací modul)
Časová dotace: 9h + konzultace
Plán termínu konání: 6. prosince 2015

 

Stáže v sociálních firmách:

Každý účastník absolvuje stáž v sociální firmě v rozsahu 7-mi hodin. Během stáže bude provázen odborným konzultantem – pracovníkem sociálního podniku se zkušenostmi a praxí. Stáž naváže na teoretické znalosti vzdělávacího programu. Účastník bude mít možnost získat informace týkající se praktického fungování sociálního podniku – vznik podniku, přidaná hodnota a společenská odpovědnost, problematické situace a jejich řešení, plánování aktivit, specifika práce se zaměstnanci sociálního podniku, způsoby financování provozu, spolupráce s veřejnými a neveřejnými institucemi, s partnery, prohlídka provozu apod.)

 

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací program věnující se problematice sociální ekonomiky a sociálních podniků. Účastníci musí absolvovat 75% vzdělávacích teoretických modulů, stáž v sociálním podniku, připravit vlastní podnikatelský záměr, složit závěrečný test, aby se stali úspěšnými absolventy.
Ve spolupráci s lektory budou vytvořeny podklady ve formě prezentací, které budou předány účastníkům.
Ve spolupráci s odbornými pracovníky, lektory bude metodikem projektu vytvořena metodika, která bude volně ke stažení na webových stránkách a vydána tiskem.
Vzdělávací moduly budou převedeny do e-learningové podoby.
Budou vyžádány zpětné vazby od účastníků, lektorů i odborných konzultantů. Jedním z výstupů projektu bude rovněž evaluační zpráva.

 

Kontakt:

Ing. Jiří Bednařík
Koordinátor projektu
Adresa:
Javůrkova 46, 700 30 Ostrava
tel. 604 109 505
email: jiri.bednarik@atract.cz