Projekty EU

ATRACT CONSULTING s.r.o. pomáhá svým klientům zajistit finanční prostředky z fondů EU na realizaci projektů v rámci dotačních programů pro veřejnou správu a podnikatele, sport, kulturu atd..

Odborná spolupráce a komplexní řízení při tvorbě projektové žádost od přípravy až po podání u poskytovatele. Forma spolupráce může být komplexní v průběhu celého dotačního procesu, tzv. na klíč, nebo pouze v jeho dílčí části.
 
Administrace projektu při procesu jeho realizace, tvorba monitorovacích zpráv, komunikace s poskytovatelem dotací (Ministerstvo životního prostředí, Programy rozvoje venkova, Regionální operační programy).
 
Nabízíme:
- provedení dotačního auditu
- zpracování potřebné dokumentace
- sepsání dotační žádosti
- administraci celého průběhu realizace
- připsání dotace na Váš účet
- vyúčtování způsobilých nákladů poskytovateli
 
 
EUREKA
Evropská spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu
 
Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. 

Rámcově jsou projekty zaměřeny na oblasti:

 • Informační technologie
 • Nové materiály
 • Životní prostředí
 • Biotechnologie a medicínské technologie
 • Robotika a automatizace
 • Komunikační technologie
 • Energetika
 • Doprava
 • Lasery

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Finanční prostředky programu EUREKA CZ se použijí na úhradu nákladů spojených s řešením mezinárodního projektu aplikovaného výzkumu a vývoje, který získal statut EUREKA. Uchazečem o účelovou podporu z programu EUREKA CZ může být malý a střední podnik vymezený v části 2.2. písm. a) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), případně ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí anebo dalšími výzkumnými subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Motivační účinek účelové podpory programu EUREKA CZ spočívá v cílené podpoře aktivit malých a středních podniků v oblasti výzkumu a vývoje na mezinárodní úrovni. Tím se podporuje zvyšování konkurenčních schopností malých a středních podniků a vyrovnává se jejich přístup k vývoji moderních technologií či výrobků. Malé a střední podniky dávají přednost přímé podpoře jednotlivých projektů. Bez této podpory by se řada projektů vůbec neuskutečnila nebo by se uskutečnila v podstatně menším rozsahu.

Způsobilé náklady

Způsobilými náklady projektů programu EUREKA CZ jsou náklady vymezené v § 2 odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • osobní náklady nebo výdaje (mzdy), včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách 
 • náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
 • další provozní náklady nebo výdaje,
 • náklady nebo výdaje na služby,
 • doplňkové náklady nebo výdaje. 

Náklady se musí vztahovat výlučně k danému projektu a k době jeho trvání. Finanční plnění od poskytovatele probíhá vždy na počátku kalendářního roku na celý rok dopředu. 

Způsobilost

Uchazečem o účelovou podporu v programu EUREKA CZ může být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti. Nejčastěji půjde o uchazeče, který splňuje charakteristiku malého a středního podniku podle části 2.2. písm. a) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Příjemcem účelové podpory nemůže být velký podnik.

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče. Výzkum a vývoj nemusí být předmětem činnosti u partnerů projektu.

Způsob hodnocení návrhů projektů

Návrhy projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji hodnotí odborný poradní orgán poskytovatele. Hodnocení je založeno na dvou oponentních posudcích zpracovaných nezávislými oponenty, stanovisku zpravodaje odborného poradního orgánu, diskusi v průběhu zasedání, doporučení odborného poradního orgánu poskytovateli.

Kdo může být partnerem projektu a členem realizačního týmu:

 • žadatel, právnická osoba z oboru s působností v ČR s předmětem podnikání „Výzkum a vývoj“,
 • partner projektu, právnická osoba z oboru s působností v ČR,
 • partner projektu, právnická osoba z oboru s působností v západní části EU (Německo, Anglie, Rakousko, Švýcarsko apod.),
 • partner projektu, právnická osoba z oboru s působností ve východní části EU (Polsko, Slovensko, Maďarsko apod.),
 • partner projektu, právnická osoba bez omezení oboru podnikání pro ověření výstupů projektu v praktickém provozu, bez geografického omezení.

Kritéria pro hodnocení návrhů projektů (výběr):

 • dobře vyvážené partnerství, kvalita spolupráce,
 • přidaná hodnota spolupráce partnerů,
 • technologická kapacita partnerů,
 • manažerská způsobilost všech partnerů,
 • metodický a plánovací postup,
 • stupeň inovace,
 • geografický / oborový dopad,
 • uplatnění na trhu, velikost trhu,
 • návratnost investic.